Конвенція ООН про права дитини

Національна дитяча «Гаряча лінія»

Із початку 2013 року в Україні з’явилася нова всеукраїнська «гаряча лінія» - для дітей і про дітей. Її відкрили у Міжнародному жіночому правозахисному центрі «Ла Страда-Україна». Відтепер тут маленькі українці знаходять підтримку і пораду стосовно своїх проблем, якими їм нема з ким поділитися. А батьки, вчителі та вихователі мають змогу оперативно отримати індивідуальну консультацію стосовно порушень прав дітей.

Дзвінки на лінію – безкоштовні як із стаціонарних телефонів на всій території України, так і з мобільних телефонів усіх українських операторів.

Набравши номер 0 800 500 225, ви отримаєте корисну пораду стосовно тієї ситуації, в якій опинилися.

Якщо вам відомі факти насилля над дитиною в нашому місті, повідомте про це:


ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧНІВ ЦЕНТРУ

Права та обов'язки учнів ДЦППРКБА визначаються чинним законодавством та Статутом Центра.

3.4.   Учні, слухачі Центру мають право на:

а) належні умови навчання за обраною професією;

б) матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

в) навчання професії за індивідуальною програмою;

г) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами навчального закладу;

д) матеріальну допомогу;

е) оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством України;

є) безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;

ж) щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;

з) безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;

и) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

і) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеної з Центром угоди, втому числі і на контрактній основі;

ї) направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;

й) участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставах, конкурсах;

к) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

л) участь в об'єднанні громадян;

м) безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

н) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність;

о) пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3.5.   Відволікання учнів, слухачів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

3.6.   Учні, слухачі Центру зобов'язані:

а) дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;

б) виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;

в) систематично і досконало оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівень;

г) відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;

д) дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку Центру;

е) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;

є) дотримуватись правил охорони праці під час практичного навчання і виробничої практики;

ж) дбайливо ставитись до обладнання, засобів навчання, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.

3.7.   Збитки, що навмисно заподіяні учнями, слухачами Центру, підприємству, установі, організації, тощо, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства України.

3.8.   За невиконання обов'язків і систематичне порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку Центру, до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з навчального закладу. Заходи впливу до учня, слухача застосовується на підставі подання класного керівника, викладача, майстра виробничого навчання або інших педагогічних працівників оформлюються наказом керівника Центру.

Порядок накладання дисциплінарного стягнення, відрахування з центру визначається його Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

3.9.   Учень, слухач може бути відрахований з Центру за:

а) власним бажанням; сімейними обставинами;

б) низький рівень навчальних досягнень, незадовільну поведінку;

в) невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;

г) вироком суду, що набрав чинності;

д) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Центру;

е) станом здоров'я;

є) переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад.

Учень, слухач при відрахуванні з Центру може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

3.10.  За досягнення високих результатів у навчанні та в оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються форми морального та матеріального заохочення учнів, слухачів: подяка, грамота, почесна грамота, нагородження цінним подарунком, занесення на дошку пошани, преміювання.

Для матеріального заохочення учнів, слухачів у Центрі створюються в установленому порядку фонди матеріального заохочення, що формуються за рахунок коштів бюджету, доходів від виробничої діяльності, коштів підприємств, установ, організацій та добровільних внесків громадян.

3.11.  Час навчання у Центрі зараховується до трудового стажу учня, слухача, у тому числі до безперервного і до стажу роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за одержаною професією не перевищує трьох місяців.

Випускникам Центру денної форми навчання, які навчалися 10 і більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18-ти років становить 31 календарний день, випускників віком понад 18 років - відповідно до встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.

Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.

Випускникам, які навчалися за державним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно з законодавством України.

Інші питання соціального захисту учнів, слухачів Центру регулюються законодавством України.

3.12.  Учням Центру видається учнівський квиток встановленого зразка.