УМОВИ ВСТУПУ І ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до ДЦППРКБА

1. Загальна частина

1.1. До Державного професійно-технічного навчального закладу «Дніпродзержинський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» (далі — Центр ) приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на загальних підставах.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів не залежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правами на здобуття професійно-технічної освіти на рівні з громадянами України.

Обмеження допускаються за віком, віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом до Державного професійно-технічного навчального закладу «Дніпродзержинський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «кваліфікований робітник».

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Центру здійснює приймальна комісія, створена наказом по ДЦППРКБА.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Центру.

2.3. Приймальна комісія:

 • проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;
 • приймає рішення щодо осіб рекомендованих до зарахування до училища, оформляє протокол та оголошує відповідні списки груп;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання пов'язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до Центру доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди.

2.5. Прийом до Центру проводиться згідно з ліцензією та державним замовленням затвердженим переліком професій та в наступних планових обсягах прийому, освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями випускників, термінами навчання за професіями.

2.6. Форма навчання за всіма професіями денна (очна).

3. Документи

3.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до Центру із зазначенням обраної професії, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал);
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (оригінал);
 • 6 фотокарток розміром 3×4 см;
 • копію ідентифікаційного коду.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової служби та документи що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто в строки, визначені для подання документів.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями додається до заяви про вступ відповідний документ (договір про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між замовником робітничих кадрів, фізичною особою та професійно-технічним навчальним закладом).

3.3. Прийом документів від вступників завершується, як правило, не раніше ніж за п’ятнадцять днів до початку занять.

4. Умови прийому

Прийом до ДПТНЗ «Дніпродзержинський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» проводиться за результатами вступних співбесід та конкурсів:

 • атестатів для учнів на базі повної загальної середньої освіти;
 • свідоцтв про базову загальну середню освіту для учнів на базі базової загальної середньої освіти.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються до Центру без вступних випробувань:

 • випускники загальноосвітніх навчальних закладів, які мають свідоцтво про закінчення 9-го класу;
 • випускники загальноосвітніх середніх навчальних закладів, які мають атестат про середню загальну освіту. Сертифікати зовнішнього незалежного тестування Українського центра оцінювання якості освіти непотрібні.

5.2. Зараховуються поза конкурсом:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією;
 • особи, які Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • особи, які направлені на навчання підприємствами, установами, організаціями, Департаментом науки і освіти Дніпропетровської облдержадміністрації.

5.3. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • ветерани війни та особи, на яких поширюються чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • діти працівників органів внутрішніх справ які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків;
 • особи, які вступають до Центру за цільовим направленням на навчання.

5.4. Зарахування до Центру здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.

5.5. Зарахування до Центру може супроводжуватись укладання договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх — його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу відповідного навчального закладу.

6. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня її початку, відраховується з Центру. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) Центру може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до Центру, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи на пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

Правила прийому до ДПТНЗ «Дніпродзержинський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту» розроблені на підставі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.06.2006 р. № 441).

Директор − В.М. Богданович